Bądź na bierząco!

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje o rynku pracy, zarządzaniu personelem i o promocjach? - podaj swój adres e-mail:

Regulamin serwisu internetowego Zatrudnimy.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego zatrudnimy.pl

CZĘŚĆ A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego zatrudnimy.pl”;
2. Usługodawca – Zatrudnimy.pl z siedzibą w Szczecinie, u. Maciejowicka 17/2, 70-786 Szczecin, NIP 9551948490, REGON 321321477.;
3. Serwis – serwis internetowy www.zatrudnimy.pl, prowadzony przez Usługodawcę;
4. Użytkownik – Kandydat, Pracodawca, Wystawca lub Uczestnik korzystający z Serwisu na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą;
5. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi;
6. Pracodawca Jawny – Pracodawca, którego tożsamość jest uwidoczniona w Serwisie dla Kandydatów;
7. Pracodawca Ukryty – Pracodawca, którego tożsamość nie jest ujawniona w Serwisie dla Kandydatów
8. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą;
9. Kandydat Zarejestrowany – Kandydat, który dokonał skutecznej rejestracji w Serwisie i utworzył Konto Kandydata;
10. Kandydat Niezarejestrowany – Kandydat, który nie dokonał rejestracji w Serwisie, korzystający z Usług niewymagających rejestracji i założenia Konta Kandydata;
11. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zarejestrowanie Konta Kandydata albo Profilu Pracodawcy w Subdomenie;
12. Konto Kandydata – konto w Serwisie, w którym Kandydat zapisuje swoje dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Konto może być wykorzystywane do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie Pracodawcy Jawnego lub Ukrytego;
13. Profil Kandydata – funkcjonalność Konta pozwalająca Kandydatowi Zarejestrowanemu na wpisywanie wybranych danych dotyczących edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Profil może być wykorzystywany do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie Pracodawcy Jawnego lub Ukrytego (aplikowanie Profilem);
14. Panel Pracodawcy – profil w Serwisie, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji oraz za pomocą którego Pracodawca może przeglądać Aplikacje oraz informacje o Kandydatach;
15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, Kandydatów, Wystawców lub Uczestników, których zakres określa Regulamin;
16. Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone na podstawie Umowy przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, których wyliczenie znajduje się w Regulaminie;
17. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których wyliczenie znajduje się w Regulaminie;
18. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem, Pracodawcą, Wystawcą lub Uczestnikiem na podstawie Regulaminu (w przypadku Usług dla Pracodawców Umowa może mieć także formę zamówienia);
19. Ogłoszenie – ogłoszenie Pracodawcy o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie;
20. Subskrypcja ofert – usługa, świadczona na podstawie Umowy z Kandydatem, polegająca na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;
21. Aplikacja – ogół danych osobowych i informacji, przesyłanych przez Kandydata Pracodawcy, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae (CV), list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata;
22. Cennik – szczegółowy wykaz cen dla Usług odpłatnych znajdujący się w Serwisie pod adresem: http://www.zatrudnimy.pl/dla-pracodawcow/ogloszenia-o-pracy/
23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219);
24. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r.,poz. 880);
25. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
26. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. ZAKRES USŁUG

1. zatrudnimy.pl świadczy usługi polegające na udostępnianiu Serwisu Pracodawcom w celu poszukiwania Kandydatów w procesie rekrutacji oraz udostępnianiu Serwisu Kandydatom w celu poszukiwania pracy. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz Pracodawców i Kandydatów określony jest odpowiednio w Części B I Części C.
2. Usługi udostępniane są elektronicznie w Serwisie  www.zatrudnimy.pl.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML: Internet Explorer – wersja 11 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilna z Serwisem; przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy.
3. Do utworzenia lub korzystania z Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy oraz Profilu Targowego niezbędne jest posiadanie konta e-mail.
4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Pracodawcę, Kandydata, Uczestnika lub Wystawcę Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszającym dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści.

IV. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług dla Kandydata zostaje zawarta w Serwisie.
2. Umowa o świadczenie Usług dla Pracodawcy może zostać zawarta w Serwisie lub poza nim.
3. Umowa o świadczenie usług dla Wystawcy i Uczestnika zostaje zawarta w Serwisie.
4. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.
5. Szczegółowe zasady zawierania i rozwiązywania Umów pomiędzy Usługodawcą a odpowiednio Kandydatem, Pracodawcą, określone zostały odpowiednio w Części B, Części C Regulaminu.
6. Kandydat ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Oświadczam, że odstępuję od Umowy [...] z zatrudnimy.pl zgodnie z Częscią A pkt IV ust. 6 Regulaminu” należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@zatrudnimy.pl

V. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik może wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@zatrudnimy.pl w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i udzieli odpowiedzi, która zostanie przesłana na adres Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym.

VI. DANE OSOBOWE
§ 1
Administrator danych osobowych I obowiązki informacyjne Administratora – art. 13 RODO

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych Kandydata, który dokonuje rejestracji, Kandydata Zarejestrowanego, Kandydata, który zapisał się na Subskrypcję ofert i pracowników Pracodawcy jest Usługodawca - Zatrudnimy.pl z siedzibą w Szczecinie, u. Maciejowicka 17/2, 70-786 Szczecin, NIP 9551948490, REGON 321321477.
2. [Inspektor Ochrony Danych Osobowych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych i niniejszym udostępnia jego dane kontaktowe dedykowane do komunikacji w zakresie danych osobowych: adres poczty elektronicznej rodo@zatrudnimy.pl, Zatrudnimy.pl z siedzibą w Szczecinie, u. Maciejowicka 17/2, 70-786 Szczecin, NIP 9551948490, REGON 321321477
3. [Cel i Podstawa] Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Kandydatem, Pracodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy) w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).
4. [Odbiorcy] Dane osobowe są udostępniane odbiorcom wskazanym odpowiednio w § 2 i 3 poniżej.
5. [Okres przetwarzania] Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.
6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, t.j. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia danych uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie.
8. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych podany w pkt 2 powyżej.
9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.
10. Administrator opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO.

§ 2
Dane osobowe Kandydata i Uczestnika - część szczególna

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kandydata, do czasu jego rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mailowy, adres IP;
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kandydata Zarejestrowanego: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania), adres IP, oraz informacje podane przez Kandydata w jego CV (o wykształceniu, o przebiegu kariery zawodowej i doświadczeniu, o kwalifikacjach, o znajomości języków obcych, o rodzaju poszukiwanej pracy oraz inne podane w CV Kandydata).
3. Dane osobowe zbierane są od Kandydata/Uczestnika, czyli od osoby, której dotyczą.
4. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy
5. [Cel i podstawa] Dane osobowe zbierane do czasu lub podczas rejestracji oraz zapisywania się na Subskrypcję ofert przetwarzane są w celu zawarcia Umowy z Usługodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
6. Dane osobowe Kandydata Zarejestrowanego/Uczestnika przetwarzane są w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
7. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).
8. Na adres e-mail podany podczas rejestracji (albo podczas Aplikowania bez rejestracji – w przypadku wybrania opcji Subskrypcji ofert) Usługodawca przesyła wiadomość powitalną z linkiem aktywacyjnym, zawierającą informacje o Administratorze i inne wymagane przez art. 13 RODO oraz informację, że dane osobowe podane do rejestracji są przetwarzane do czasu kliknięcia przez Kandydata/Uczestnika w link aktywacyjny, a dane podane po skutecznej rejestracji przetwarzane są w celu wykonania Umowy.
9. [Udostępnianie] Dane osobowe Kandydata/Uczestnika są udostępniane Pracodawcom (Pracodawca Jawny lub Pracodawca Ukryty) lub odpowiednim Wystawcom, poszukującym kandydatów na określone stanowiska, wg. oznaczonych przez tych Pracodawców/Wystawców kryteriów.
10. W momencie przekazania danych osobowych i CV Kandydata/Uczestnika konkretnemu Pracodawcy, Pracodawca ten staje się administratorem danych osobowych Kandydata i od tego momentu na Pracodawcy ciążą wszelkie obowiązki administratora wynikające z RODO.
11. W przypadku Kandydata, który Aplikuje na Ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w Serwisie - za pomocą formularza zewnętrznego Pracodawcy (§ 4 Części B), administratorem jego danych osobowych nie jest Usługodawca a Pracodawca.

§ 3
Dane osobowe pracowników Pracodawcy – część szczególna

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pracowników Pracodawcy dedykowanych do wykonania Umowy: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu), adres IP.
2. Dane osobowe zbierane są od Pracodawcy na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Pracodawcą.
3. [Cel i podstawa] Dane osobowe zbierane przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Pracodawcą oraz w celu prawidłowej realizacji umowy z Usługodawcą i zapewnienia kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO.
4. [Udostępnianie] Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Usługodawcy.

CZĘŚĆ B. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KANDYDATA
§ 1
Usługi i Umowa

1. Usługodawca świadczy na rzecz Kandydata Usługi polegające na udostępnianiu Serwisu w celu poszukiwania pracy.
2. Kandydat może dokonywać Aplikowania w następujący sposób:

  1. Użytkownik niezalogowany do Serwisu - przez formularz aplikacyjny zatrudnimy.pl;
  2. Użytkownik zalogowany do Serwisu (Użytkownik Zarejestrowany) - przez formularz aplikacyjny zatrudnimy.pl;
  3. przez formularz zewnętrzny Pracodawcy.

§ 2
Aplikowanie przez formularz aplikacyjny zatrudnimy.pl jako Użytkownik niezalogowany

1. W celu Aplikowania na konkretne Ogłoszenie udostępnione w Serwisie Kandydat:

  1. wypełnia formularz aplikacyjny zatrudnimy.pl, podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail;
  2. akceptuje Regulamin.
  3. załącza do Aplikacji pliki zawierające CV/list motywacyjny.
2. Pod przyciskiem „wyślij” Kandydat zapoznaje się z informacją, że jego dane przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy i że do tego czasu Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Kandydata.
3. Dane osobowe Kandydata wraz z załączonymi plikami, o których mowa w ust. 1 lit. c powyżej są przechowywane przez czas sesji przeglądarki, z której korzysta Kandydat. i dostępne w trakcie kolejnych Aplikacji Kandydata w ramach tej sesji. Sesja kończy się wraz z zamknięciem przeglądarki przez Kandydata.
4. W momencie wysłania Aplikacji dane osobowe Kandydata wraz z załączonymi plikami przesyłane są do Panelu Pracodawcy. Pracodawca staje się administratorem danych osobowych Kandydata.
5. Po wysłaniu Aplikacji Kandydat otrzymuje na podany przez niego adres e-mail automatycznie wygenerowane potwierdzenie wysłania Aplikacji, zawierające: informację na jakie Ogłoszenia Aplikował wraz z nazwami plików załączonych do Aplikacji oraz informacje o Administratorze (Usługodawca – do czasu przesłania do Panelu Pracodawcy i wygenerowania potwierdzenia) oraz inne wymagane w art. 13 RODO.
6. Kandydat przy Aplikowaniu może utworzyć Konto Kandydata (opcjonalnie). W tym wypadku dokonuje rejestracji i utworzenia Konta Kandydata zgodnie z § 3 poniżej. Jeśli Kandydat wybrał opcję utworzenia Konta Kandydata, jego dane osobowe i pliki załączone do Aplikacji, o których mowa w ust. 1 lit. c powyżej zostają zapisane na Koncie Kandydata.
7. Kandydat może zaznaczyć opcję wyrażenia zgody na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną (opcjonalnie).
8. Kandydat może zaznaczyć opcję Subskrypcji ofert (opcjonalnie). W tym wypadku dokonuje Subskrypcji zgodnie z § 5 poniżej.
9. Aplikując przez formularz aplikacyjny zatrudnimy.pl Kandydat zawiera z Usługodawcą Umowę polegającą na wykorzystaniu przez Kandydata Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę do dokonania Aplikacji on-line. Umowa obejmuje:

  1. dokonanie przez Kandydata Aplikacji na Ogłoszenie;
  2. potwierdzenie Aplikacji mailem.
i zawarta jest do czasu potwierdzenia złożonej przez Kandydatata Aplikacji przez Usługodawcę.

§ 3
Aplikowanie przez formularz zatrudnimy.pl jako Użytkownik zalogowany do Serwisu (Użytkownik Zarejestrowany)

1. W celu utworzenia Konta Kandydata (rejestracji Kandydata), Kandydat:

  1. wypełnia Formularz rejestracyjny zatrudnimy.pl, podając dane osobowe: adres e-mail, Hasło;
  2. akceptuje Regulamin;
  3. wybiera opcję „zarejestruj się”.
2. Pod przyciskiem „zarejestruj się” Kandydat zapoznaje się z informacją, że skuteczne zakończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy z Usługodawcą.
3. Wymagane jest hasło składające się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej z 1 wielkiej litery i 1 cyfry.
4. Kandydat zobowiązany jest nie ujawniać osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
5. Na adres e-mail podany podczas rejestracji Usługodawca przesyła mail powitalny z linkiem aktywacyjnym, zawierający informacje o Administratorze i inne wymagane w art. 13 RODO oraz informację, że dane osobowe podane do rejestracji są przetwarzane w celu zawarcia Umowy do czasu kliknięcia przez Kandydata/Uczestnika w link aktywacyjny a po kliknięciu w link, w celu wykonywania umowy oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Po kliknięciu w link aktywacyjny następuje zarejestrowanie Kandydata/Uczestnika w Serwisie (utworzenie Konta Kandydata) i zawarcie Umowy.
6. Umowa z Kandydatem obejmuje:

  1. prowadzenie aktywnego Konta Kandydata;
  2. przekazywanie informacji o Kandydacie do Pracodawcy, w tym cv/list motywacyjny;
  3. modyfikację danych osobowych przez Kandydata;
  4. przechowywanie informacji o Kandydacie celem poszukiwania dla niego ofert pracy;
  5. powiadamianie o ofertach pracy – Subskrypcja ofert pracy.
7. Po utworzeniu Konta Kandydata Kandydat może poprzez wpisanie wybranych danych dotyczących edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. utworzyć Profil.
8. Kandydat Zarejestrowany może dokonać Aplikacji na konkretne Ogłoszenie poprzez załączenie plików CV/list motywacyjny albo poprzez Aplikację Profilem.
9. Po wysłaniu Aplikacji Kandydat otrzymuje na podany przez niego adres e-mail automatycznie wygenerowane potwierdzenie wysłania Aplikacji, zawierające: informację na jakie Ogłoszenia Aplikował wraz z nazwami plików załączonych do Aplikacji.
10. Kandydat może zaznaczyć opcję wyrażenia zgody na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną (opcjonalnie).
11. Kandydat ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu powiadamiania przez Usługodawcę o ofertach pracy. Usługa Subskrypcji zostaje wówczas dezaktywowana.
12. Konto Kandydata usuwa się z Serwisu, w przypadku, gdy:

  1. adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z Kandydatem;
  2. brak aktywności Kandydata przez okres 12 miesięcy od rejestracji;
  3. Kandydat narusza istotne postanowienia Regulaminu.

§ 4
Aplikowanie przez formularz zewnętrzny Pracodawcy

1. W celu Aplikowania na konkretne Ogłoszenie udostępnione w Serwisie Kandydat wybiera opcję „Aplikuj” zamieszczoną Ogłoszeniu Pracodawcy Jawnego lub Ukrytego.
2. W momencie kliknięcia w „Aplikuj” Kandydat zostaje przeniesiony do formularza Pracodawcy, niezależnie od tego czy jest Kandydatem Zarejestrowanym czy Niezarejestrowanym.
3. Usługodawca nie przetwarza żadnych danych osobowych Kandydata.
4. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Pracodawca, na którego Ogłoszenie Kandydat wysłał Aplikację.
5. Usługodawca nie wysyła żadnego maila do Kandydata.
6. Kandydat może zaznaczyć opcję Subskrypcji ofert (opcjonalnie). W tym wypadku dokonuje Subskrypcji zgodnie z § 5 poniżej.

§ 5
Subskrypcja ofert

1. Kandydat może zamówić w Serwisie osobną Usługę Subskrypcji ofert pracy poprzez kliknięcie ikonki „Subskrybuj oferty” i podanie adresu e-mail. Pod przyciskiem „Subskrybuj oferty” Kandydat zapoznaje się z informacją, że skuteczne zakończenie procesu aktywacji subskrypcji oznacza zawarcie Umowy Subskrypcji z Usługodawcą i akceptuje Regulamin.
2. Na podany przez Kandydata adres e-mail zostaje wysłany automatycznie wygenerowany mail powitalny z linkiem aktywacyjnym, zawierający informacje o Administratorze i inne wymagane w art. 13 RODO oraz informację, że dane osobowe podane do aktywacji są przetwarzane w celu zawarcia Umowy do czasu kliknięcia przez Kandydata/Uczestnika w link aktywacyjny, a po kliknięciu w link w celu wykonywania Umowy. Po kliknięciu przez Kandydata w link aktywacyjny zostaje aktywowana Usługa Subskrypcji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Subskrypcji.

§ 6
Rozwiązanie Umowy

1. Kandydat może w każdym czasie rozwiązać Umowę przez zalogowanie się na Konto Kandydata i wybranie w ustawieniach opcji „Usuń konto” lub, w przypadku osobnej Subskrypcji ofert, wyłączając ostatnią aktywną subskrypcję.
2. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Kandydat nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Kandydat zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.
3. Usunięcie Konta Kandydata zgodnie z § 3 ust. 10 oznacza rozwiązanie Umowy.

CZĘŚĆ C. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA PRACODAWCY
§ 1
Usługi i Umowa

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające na:

  1. przekazywaniu dostępu do Panelu Pracodawcy, w celu korzystania z niektórych Usług dla Pracodawców;
  2. wsparciu w zakresie redakcyjnym i publikacji ogłoszeń;
  3. przekazywaniu dostępu do zasobów wiedzy;
  4. umieszczaniu w Serwisie Ogłoszeń na zlecenie Pracodawcy;
  5. wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób;
  6. umieszczeniu prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;
  7. udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;
  8. wstępnej selekcji Aplikacji zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;
  9. zarządzaniu procesami rekrutacji i Aplikacjami;
  10. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy.
2. Usługi świadczone są na podstawie Umowy zawartej w Serwisie albo poza nim.
3. Zakres Usług określa Umowa.
4. Termin do wykorzystania Usługi dla Pracodawcy wynosi 12 miesięcy od dnia aktywacji Usługi (okres obowiązywania Umowy), chyba, że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
5. Jeżeli Umowa obejmuje zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, należy przez to rozumieć gotowość Usługodawcy do zamieszczania Ogłoszeń w okresie obowiązywania Umowy. Ogłoszenia zostaną zamieszczone w Serwisie, jeżeli Pracodawca je wprowadzi oraz jeżeli spełnione będą inne warunki wynikające z Regulaminu.
6. Pracodawca może wprowadzić Ogłoszenie:

  1. poprzez Panel Pracodawcy;
  2. poprzez przesłanie do Usługodawcy w formie załącznika do wiadomości e-mail;
  3. telefonicznie, poprzez kontakt z doradcą klienta przypisanym do Pracodawcy;
  4. w inny sposób, uzgodniony przez Usługodawcę i Pracodawcę.
7. Usługodawca świadczy następujące usługi dodatkowe – na zlecenie Pracodawcy:

  1. wyróżnienie „Oferta tygodnia” – usługa polega na umieszczeniu, na 7 dni, odnośnika do Ogłoszenia na głównej stronie Serwisu oraz w wynikach wyszukiwania;
  2. wyróżnienie „Super oferta” – usługa polega na umieszczeniu wyróżniającego znaku graficznego obok odnośnika do Ogłoszenia na liście Ogłoszeń;
  3. odświeżenie Ogłoszenia – usługa polega na jednorazowym przesunięciu Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń, w miejsce najnowszego dodanego Ogłoszenia.
8. Za wykonanie Umowy Pracodawca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie określone Umową.
9. Usługi dodatkowe są płatne, chyba że Usługodawca wyraźnie ustalił inaczej lub umówiono się inaczej. Ceny Usług dodatkowych określa Umowa lub cennik dostępny w Serwisie.
10. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 250 słów. Słowem jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.
11. Pracodawca sugeruje dział Serwisu, w którym Ogłoszenie ma być wyświetlane. Ostateczna decyzja w kwestii działu, w jakim Ogłoszenie ma być wyświetlane należy do Usługodawcy.
12. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w w szczególności poprzez Panel Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.
13. Usługodawca przed rozpoczęciem wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie może sprawdzić zgodność jego treści – z Umową a wyglądu – ze standardami redagowania stron internetowych oraz stylem Serwisu.
14. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Umową, ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.
15. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie, jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Pracodawcę i wynosi 14 albo 30 dni. Czas ten liczony jest od chwili aktywacji Usługi.
16. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
17. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne.
18. Pracodawca może oznaczyć Ogłoszenie, jako archiwalne, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.17.
19. Oznaczenie Ogłoszenia, jako archiwalnego, na żądanie Pracodawcy nie powoduje powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń, ani nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie tego Ogłoszenia.
20. Oznaczenie Ogłoszenia, jako archiwalnego, oznacza wyłączenie możliwości złożenia Aplikacji dotyczącej tego Ogłoszenia.
21. Ogłoszenie oznaczone, jako archiwalne, jest wyświetlane w Serwisie aż do usunięcia go przez Usługodawcę.
22. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie.
23. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń.
24. (Prawa autorskie) Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Pracodawcę nieodpłatnego prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia, szaty graficznej), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę. Prawo to jest niewyłączne. Pracodawca wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń.
25. Prawo, o którym mowa w ust. 24 powyżej obejmuje także prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w pkt.24.
26. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów przez okres opisany w ust. 24.
27. Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, Pracodawca zobowiązany jest usunąć z Panelu Pracodawcy wszystkie Aplikacje Kandydatów, które otrzymał w związku z danym Ogłoszeniem. W przypadku, gdyby Pracodawca w tym terminie nie usunął Aplikacji Kandydatów, zostaną one automatycznie usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia publikacji Ogłoszenia, jako Ogłoszenia aktualnego, chyba że przepisy prawa, orzeczenie sądu, lub decyzja właściwego organu nakazują Usługodawcy ich dalsze przechowywanie.

§ 2
Rozliczenia

1. Usługodawca wystawi i prześle Pracodawcy fakturę VAT. Pracodawca zgadza się na stosowanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej i otrzymywanie ich e-mailem (dotyczy zarówno faktur, jak i ich duplikatów oraz korekt). Jednakże Pracodawca zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
3. Termin płatności określony jest w Umowie lub na fakturze.

§ 3
Komunikacja

1. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w dowolny zgodnie ustalony sposób, a w szczególności poprzez Panel Pracodawcy udostępniony Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.
2. Usługodawca może wyznaczyć dla Pracodawcy doradcę klienta, czyli osobę odpowiedzialną za kontakty między Usługodawcą a Pracodawcą związane z realizacją Umowy.
3. Na Pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Pracodawcy w taki sposób, aby dostęp do panelu miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy.
4. Decyzje i czynności związane z realizacją Umowy mogą w imieniu Pracodawcy wykonywać jego wszyscy pracownicy oraz wszystkie osoby posługujące się adresami poczty elektronicznej w domenie Pracodawcy.
5. Umowa lub pisemne oświadczenie Pracodawcy może ograniczać krąg uprawnionych do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją Umowy w imieniu Pracodawcy do określonych imiennie osób.

§ 4
Rozwiązanie Umowy
Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Pracodawca nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Pracodawca zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w Umowie.
CZĘŚĆ D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Każda strona Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
2. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wyrządzoną Pracodawcy i Wystawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia uiszczonego odpowiednio przez Pracodawcę lub Wystawcę w wykonaniu danej Umowy.
4. Wobec Użytkownika naruszającego Regulamin Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy, w tym na skutek usunięcia Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy lub Profilu Targowego.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Szkody wyrządzone osobom trzecim, powstale w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. Treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych); W szczególności Usługodawca nie weryfikuje treści Ogłoszeń Pracodawcy ani zawartości CV i listu motywacyjnego Kandydata. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych dokumentów;
  3. Upublicznienie w Serwisie swojego wizerunku przez Użytkownika;
  4. Utratę danych przez Użytkownika, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika;
  5. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności bądź zaprzestania świadczenia Usług zgodnie z ust. 1 Części F;
  6. Podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych i informacji.

CZĘŚĆ E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. Czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. O zaistnieniu przerw Użytkownicy będą informowani ogłoszeniem w Serwisie;
  2. Zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy lub Profilu Targowego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.
2. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.
3. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie treści, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tego utworu. Jednocześnie, z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika licencji, zezwalającej na korzystanie z utworu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet.
4. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani elektronicznie na adres e-mail podany przy rejestracji.
5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.
6. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018r.